Terms and conditions

Artikel 1 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 2 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 3 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. De consument is na het plaatsen van het (hoogste) bod verplicht het product te aanvaarden zolang de ondernemer zich aan de eerder genoemde punten houdt.

4. De ondernemer draagt de verantwoordelijkheid voor het product totdat er een overeenkomst is gesloten en de ondernemer het product het pand verlaat.

Artikel 4 - Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 5 - Levering en uitvoering

1. Mocht er sprake zijn van een aflevering, geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

2. In geval van levering dienen de bezorgkosten voldaan te worden door de consument.

3. Of er een levering mogelijk is, is afhankelijk van het product. Daarnaast zijn de bezorgkosten ook wisselend per product en kan de ondernemer hier vooraf nog geen uitspraken over maken.

4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6 - Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na bevestiging van de overeenkomst door de ondernemer.

2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Artikel 7 - Klachtenregeling

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

1. Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

A. The Birdhouse project: de website en de handelsnaam van The Buzz club waarmee de onderneming aan consumenten producten door middel van een digitale veiling aanbiedt en levert.

B. consument: de consument/afnemer van het onder A. bedoelde product dan wel de (hoogste) bieder op een door The Birdhouse project (digitaal) geveild product.

C. bieder: een (hoogste) bieder op een veiling wordt hieronder naast consument bieder genoemd.

D. aanbieder: de feitelijke leverancier van het product dat The Birdhouse project door middel van de door haar geëxploiteerde website thebirdhouseproject.nl aanbiedt en indien nodig levert.

2. Gebruiksvoorwaarden voor veilingdiensten

2.1 De bieder verbindt zich ertoe bij de registratie voor de veilingdiensten van The Birdhouse project zijn correcte naam, adres en andere gevraagde gegevens te verstrekken. The Birdhouse project is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen als gevolg van de verstrekking van onjuiste gegevens.

2.2 Iedere bieder is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruikersaccount en inloggegevens. Iedere bieder dient de gegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze gegevens in geen enkel geval door te geven aan derden. Tenzij het tegendeel door bieder wordt bewezen, gaat The Birdhouse project er van uit dat ten aanzien van de ingevoerde gegevens sprake is van authenticiteit.

3. Privacybeleid

3.1 Geen enkele persoonsinformatie die wordt verkregen, zoals adres, e-mail, telefoonnummer en bankgegevens, wordt door The Birdhouse project aan derden verstrekt zonder toestemming van de consument/bieder, behalve indien en voor zover dit noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van de overeenkomst.

4. Bieden

4.1 Ieder hoogste bod leidt tot een definitieve (koop)overeenkomst tussen de bieder en The Birdhouse project.

4.2 De bieders mogen de prijs van een veiling niet (laten) manipuleren noch pogingen daartoe doen. Het gebruik van biedrobots en het automatisch uitbrengen van biedingen is niet toegestaan.

6. Betaling

6.1 Er geldt een fatale betalingstermijn van 14 dagen. Binnen veertien dagen zal het bedrag gehaal overgemaakt dienen te zijn via IDeal.

6.2 Blijft de hoogste bieder, na minstens 1x telefonisch / schriftelijk (waaronder ook communicatie per e-mail wordt begrepen) door The Birdhouse project te zijn aangemaand, in verzuim, dan zal The Birdhouse project over het verschuldigde bedrag tevens administratie en invorderingskosten conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten in rekening gaan brengen.

7. The Birdhouse project behoudt zich het recht voor consumenten/bieders onmiddellijk een waarschuwing te sturen, haar veilingprocessen te beëindigen, dan wel de toegang tot de dienst tot nader order op te schorten en / of te beëindigen indien een consument/bieder:

a) zich niet houdt aan de door The Birdhouse project gestelde regels/veilingvoorwaarden of de documenten die daar integraal deel van uitmaken.

b) het onmogelijk maakt de gegevens die aan The Birdhouse project geleverd zijn te controleren. Het is voor The Birdhouse project onmogelijk om alle gegevens van consumenten/bieders te controleren. Consumenten/bieders hebben hun eigen verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en zijn jegens The Birdhouse project aansprakelijk voor schade die The Birdhouse project lijdt en kosten die The Birdhouse project maakt als gevolg van aan een consument/bieder toe te rekenen onjuiste of onvolledige opgave van gegevens, tenzij The Birdhouse project op de hoogte was of had moeten zijn van de onjuistheid en/of onvolledigheid van de gegevens. c) onrechtmatig het imago van The Birdhouse project schendt.

d) een aanstootgevende, in strijd met de wet zijnde, misleidende, racistische, pornografische of andere ethisch onverantwoorde naam gebruikt of een naam die het biedproces kan beïnvloeden.

e) onder onjuiste naam een profiel heeft aangemaakt of gewijzigd.

f) medewerkers van The Birdhouse project heeft bedreigd en/of beledigd.

11. Klachten

11.1 Een consument/bieder die een klacht heeft met betrekking tot de door The Birdhouse project geleverde producten dient zijn klacht zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk , volledig, gemotiveerd en duidelijk omschreven schriftelijk aan The Birdhouse project kenbaar te maken.

11.2 Bij The Birdhouse project ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien (14) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door The Birdhouse project binnen de termijn van veertien (14) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument/bieder een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.